Зміст інструкцій з охорони праці (техніки безпеки) (Згідно нормативно правових актів за станом на 2018 р.)

Інструкція з охорони праці - нормативний акт, що встановлює вимоги з охорони праці (далі ОП) при виконанні робіт на виробництві. Інструкції з ОП можуть розроблятися як для працівників окремих професій, так і на окремі види робіт. Інструкції для працівників розробляються на основі міжгалузевих і галузевих правил з ОП, типових інструкцій, вимог безпеки, викладених в технічній документації заводу-виробника обладнання та з урахуванням конкретних умов виробництва. Інструкції з ОП розробляються на підставі наказу керівника підприємства і затвердженого керівником Переліку діючих інструкцій на підприємстві.

Інструкції з ОП для працівників, які обслуговують об’єкти, підвідомчі Госгортехнадзору (ліфти, котли, вантажопідіймальні крани та ін.), Розробляються на основі відповідних правил і затверджуються в установленому цими органами порядку.

Інструкції з ОП повинні містити наступні розділи:

- загальні вимоги охорони праці;

- вимоги ВІД перед початком роботи;

- вимоги ВІД під час роботи;

- вимоги ВІД в аварійних випадках;

- вимоги ВІД після закінчення роботи.

Кожній інструкції повинно бути присвоєно найменування та номер. Інструкція повинна бути затверджена роботодавцем, узгоджена з профспілковою організацією, підписана керівником підрозділу, узгоджена зі службою ВІД, фахівцями підприємства (головним енергетиком, головним механіком, головним технологом).

В інструкції з ОП повинні бути вказані вимоги щодо безпечної експлуатації обладнання, безпечного виконання технологічних процесів і з загальних питань умов праці, визначені безпечні методи і прийоми праці, послідовність їх виконання.

У розділі ‘Загальні вимоги ВІД’ рекомендується відображати:

- умови допуску працівників до самостійної роботи за відповідною професією або до виконання відповідного виду робіт (вік, стать, стан здоров’я, проведення інструктажів і т. п.);

- вказівки про необхідність дотримання правил внутрішнього розпорядку;

- вимоги щодо виконання режимів праці та відпочинку;

- перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які можуть впливати на працівника в процесі роботи;

- перелік спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, що видаються відповідно до встановлених норм, із зазначенням позначень державних, галузевих стандартів або технічних умов на них;

- вимоги щодо забезпечення пожежо - - і вибухобезпеки;

- порядок повідомлення адміністрації про випадки травмування працівника і несправності обладнання, пристроїв та інструменту;

- вказівки з надання першої (долікарської) допомоги;

- правила особистої гігієни, які повинен знати і дотримуватися працівник при виконанні роботи.

У розділі ‘Вимоги ВІД перед початком роботи’ рекомендується включати:

- порядок підготовки робочого місця, засобів індивідуального захисту;

- порядок перевірки справності обладнання, пристосувань і інструмента, огороджень, сигналізації, блокувальних і інших пристроїв, захисного заземлення, вентиляції, місцевого освітлення і т. п.;

- порядок перевірки вихідних матеріалів (заготовки, напівфабрикати);

- порядок прийому і передачі зміни в разі безперервного технологічного процесу і роботи обладнання.

У розділі ‘Вимоги ВІД під час роботи’ рекомендується передбачати:

- способи і прийоми безпечного виконання робіт, використання технологічного обладнання, транспортних засобів, вантажопідйомних механізмів, пристроїв та інструментів;

- вимоги безпечного поводження з вихідними матеріалами;

- вказівки по безпечному стану робочого місця;

- дії, спрямовані на запобігання аварійних ситуацій;

- вимоги, що пред’являються до використання засобів індивідуального захисту працівників.

У розділі ‘Вимоги ВІД в аварійних випадках’ рекомендується викладати:

- перелік основних можливих аварійних ситуацій і причини їх викликають;

- дії працівників у разі виникнення аварій та ситуацій, які можуть призвести до небажаних наслідків;

- дії з надання першої допомоги потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні.

У розділі ‘Вимоги ВІД після закінчення роботи’ рекомендується відображати:

- порядок відключення, зупинення, розбирання, очищення і змащення обладнання, пристосувань, машин, механізмів і апаратури;

- порядок прибирання відходів, отриманих в ході виробничої діяльності;

- вимоги дотримання особистої гігієни;

- порядок повідомлення керівника робіт про недоліки, які впливають на безпеку праці, виявлених під час роботи.

Інструкція повинна бути конкретна. В інструкцію не слід включати вимог, не пов’язаних з питаннями ВІД, а також слів, що підсилюють значення окремих вимог (наприклад, ‘категорично’, ‘неухильно’, ‘строго’), так як всі вимоги інструкцій є в обов’язковій мірою обов’язковими для виконання.

Строки перегляду інструкцій з охорони праці

Інструкції повинні переглядатися не рідше ніж один раз на п’ять років. Достроково переглядаються:

- при перегляді законодавчих актів, стандартів, нормативів;

- за вказівкою вищестоящих органів;

- при впровадженні нової техніки, технології, нових матеріалів;

- при зміні умов праці;

- за результатами розслідування аварій та нещасних випадків.

Контроль за своєчасним переглядом інструкцій покладається на підприємстві на службу ВІД.

Відповідальність за перегляд чинних інструкцій покладається на керівників структурних підрозділів, роботодавця.

: T???ЩЕ ПОЧИТАТИ